Regulamin

Regulamin określa warunki korzystania z serwisu / platformy Misjomat.org
  
                                                                               § 1 Definicje

  1. Operator – Fundacja Misyjna Na Krańce Świata z siedzibą w Warszawie, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod nr KRS: 0001039446, posiadająca NIP 5273059414, REGON 525446637. 
  2. Serwis – platforma dla zbiórek misyjnych dostępna pod adresem www.misjomat.org wraz z podstronami.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu. Szczególnymi kategoriami Użytkowników są Wspierający, Projektodawcy oraz Użytkownicy zarejestrowani.
  4. Wspierający – Użytkownik wpłacający środki na sfinansowanie Projektu.
  5. Projektodawca – Użytkownik, który uzyska „autoryzację” Serwisu, otrzyma dostęp do funkcjonalności Serwisu, publikujący w Serwisie Projekt w celu przeprowadzenia zbiórki crowdfundingowej (spoełcznościowej) w internecie  na realizację Projektu.
  6. Projekt – określone przedsięwzięcie, cel lub dzieło założone, prezentowane i publikowane na Misjomat.org, wraz z przedstawionym celem i celem finansowym, na którego realizację Projektodawca prowadzi Zbiórkę crowdfundingową i gromadzi środki za pośrednictwem Serwisu i Operatora Płatności Przelewy24. 
  7. Zbiórka – aktywna zbiórka crowdfundingowa (internetowa), aktywna dostępność Projektu w Serwisie przez oznaczony czas, w którym możliwe jest wsparcie projektu przez Użytkowników poprzez wpłatę środków na wsparcie Projektu. 
  8. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
  9. Profil – funkcjonalność podstawowa dostępna dla zalogowanego Użytkownika Serwisu lub funkcjonalność rozszerzona dostępna dla zarejestrowanego Projektodawcy Serwisu, którego celem będzie założenie Projektu i przeprowadzenie zbiórki.  
  10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną między Operatorem a Użytkownikiem lub Projektodawcą o treści określonej przez Regulamin.
  11. PayPro SA (Przelewy24) – Operator Płatności, Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez KNF pod numerem UKNF IP24/2014.
  12. Przelewy24 - Operator Płatności, internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem, Akceptantem i Projektodawcą. 
  13. Subkonto na Przelewy24 – założone i dedykowane dla Projektodawcy subkonto u operatora płatności na Przelewy24 w celu rejestracji wszystkich wpłat od Wspierających i ich danych, obsługi płatności prowadzonej zbiórki, wypłat z prowadzonej zbiórki. 

§ 2 Postanowienia ogólne

  1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności w zakresie procesu zakładania i usuwania Profilu, praw i obowiązków Użytkowników, a także zasad odpowiedzialności oraz postępowania reklamacyjnego.
  2. Podmiotem prowadzącym Serwis i administratorem Serwisu Misjomat.org jest Operator Fundacja Misyjna Na Krańce Świata z siedzibą w Warszawie, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod nr KRS: 0001039446, posiadająca NIP 5273059414, REGON 525446637.
  3. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub Projektodawcy jest zapoznanie się oraz pełna akceptacja treści Regulaminu.

§ 3 Działalność Serwisu/platformy, model i zasady funkcjonowania 

  1. W Serwisie Misjomat.org Operator, na zasadach określonych w Regulaminie zapewnia przestrzeń technologiczną oraz infrastrukturę w ramach, której autoryzowani Projektodawcy mogą zakładać Projekty, informować o Projektach oraz prowadzić zbiórkę, prowadzić działania promujące Projekt, tym samym pozyskiwać finansowanie na ich realizację od innych Użytkowników.
  2. Serwis dedykowany jest dla Projektów o charakterze misyjnym, charytatywnym, pomocowym na różne Projekty, dzieła i cele związane z misjami. Kategorie Projektów są określone na stronie głównej Misjomat.org w sekcji „Przeglądaj Projekty”. Serwis funkcjonującym w formacie crowdfundingu charytatywnego/donacyjnego i w modelu zbierania funduszy „bierzesz, ile zbierzesz”.
  3. Operator zastrzega sobie prawo autoryzacji, moderacji Projektów oraz niedopuszczenia do umieszczenia w Serwisie lub usunięcia z Serwisu Projektów, które nie są zgodne z regulaminem i misją Serwisu. 
  4. Serwis zastrzega sobie możliwość autoryzacji Projektodawcy, autoryzacji i publikacji Projektu. 
  5. Do przeglądania stron internetowych Serwisu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do internetu oraz przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym logowania, rejestracji w Serwisie, otrzymywania newslettera oraz wsparcia wybranego Projektu, niezbędne jest także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  6. Wspierającym mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych. 
  7. Projektodawcą mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające obywatelstwo Polskie, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych. 

                     § 4 Rejestracja Użytkownika, Projektodawcy, korzystanie z funkcji Serwisu

  1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Do założenia Projektu i przeprowadzenia Zbiórki konieczne jest uzyskanie autoryzacji dla Projektodawcy i Projektu. Następnie Projektodawca może dokonać pełnej rejestracji w Serwisie, założyć Projekt i przeprowadzić Zbiórkę.  
  3. Rejestracja Projektodawcy w Serwisie odbywa się poprzez logowanie, wypełnienie określonych danych w formularzu, a następnie przesłanie formularza rejestracyjnego w celu uzyskania autoryzacji Serwisu. W przypadku uzyskania autoryzacji Projektodawca otrzymuje pełen dostęp do Profilu i panelu w Serwisie Misjomat.org w celu założenia Projektu. W momencie dokonania autoryzacji Serwisu jest otwierane dedykowane subkonto u operatora płatności Przelewy24 (PayPro) w celu obsługi płatności Zbiórki, gromadzenia środków, przelewania środków na konto bankowe Projektodawcy i rejestracji danych osób lub podmiotów Wspierających Projekt. Projektodawca powinien w jak najszybszym czasie dokończyć aktywację dedykowanego subkonta w celu pełnej aktywacji.   
  4. Rejestracja jest także możliwa z wykorzystaniem funkcji społecznościowej, tj. za pośrednictwem Facebooka i Google+. W takiej sytuacji dane potrzebne do rejestracji są przekazywane Operatorowi na polecenie Użytkownika.
  5. Rejestracja i autoryzacja Projektodawcy w Serwisie jest równoznaczna z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utrzymywania Profilu Użytkownika i korzystania z rozszerzonych funkcjonalności Serwisu przeznaczonych dla Projektodawców zarejestrowanych, a szczególnie prowadzeniu Zbiórki, na warunkach określonych w Regulaminie. 
  6. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z podstawowych usług świadczonych w ramach Serwisu jest bezpłatna z zastrzeżeniem usługi polegającej na prowadzeniu Zbiórki w okresie jej trwania (finansowaniu Projektu) lub po terminie zakończenia prowadzenia Zbiórki za pośrednictwem Serwisu zgodnie z opłatami podanymi w § 5 niniejszego Regulaminu. 
  7. Użytkownicy Serwisu, którzy nie dokonali rejestracji, mogą, na zasadach określonych w Regulaminie, przeglądać Serwis i opublikowane w nim Projekty, dokonywać wpłat środków na wsparcie wybranych Projektów, przesyłać informację (link) o Projektach za pośrednictwem e-mail, social media, promować Projekt w mediach lub na innych obszarach oraz zamówić newsletter Serwisu. 
  8. Zarejestrowani Użytkownicy mogą ponadto korzystać z funkcjonalności Profilu Użytkownika, m.in. przeglądać historię wspartych Projektów, dodawać komentarze do Projektów, a zarejestrowani Projektodawcy mogą korzystać w pełni rozszerzonych funkcjonalności Serwisu, a szczególnie zakładania Projektu i prowadzenia Zbiórki.

                                     § 5 Dodawanie Projektu, prowadzenie Zbiórki, opłaty, wypłata środków

  1. Aby założyć (dodać) Projekt, Projektodawca powinien się zalogować, a następnie otworzyć formularz dodawania Projektu i postępować zgodnie z instrukcjami. Projektodawca jest zobowiązany do umieszczenia autentycznego opisu i materiałów dotyczące Projektu poprzez wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza dodawania Projektu. 
  2. Projektodawca może umieścić na podstronie Projektu materiały, w tym dedykowane treści, zdjęcia, grafikę, nagrania wideo itp. Projektodawca oświadcza, że jest uprawniony do posługiwania się materiałami służącymi do opisu, prowadzenia zbiórki i promocji Projektu w Serwisie, oraz że takie wykorzystanie materiałów nie narusza praw osób trzecich.
  3. Operator może uzależnić autoryzację Projektu od przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów jak i także wykazania w inny sposób prawdziwości informacji podanych w opisie Projektu.
  4. Zbiórka rozpoczyna się z chwilą dokonania autoryzacji i publikacji Projektu w Serwisie przez Operatora lub w innym terminie uzgodnionym przez Projektodawcę z Serwisem i trwa przez czas oznaczony. Termin zbiórki może zostać przedłużony o kolejny termin w uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą Operatora.
  5. Środki na realizację Projektów są gromadzone i przechowywane przez Operatora Płatności Przelewy24 na dedykowanym subkoncie Projektodawcy i wypłacane na bieżąco podczas zbiórki, ale po dokonaniu przez Projektodawcę pełnej aktywacji subkonta na Przelewy24. Projektodawca powinien dokończyć aktywację subkonta na Przelewy24 w terminie 30 dni od momentu otwarcia dedykowanego subkonta na Przelewy24 (moment autoryzacji Projektodawcy przez Serwis), ale nie później niż w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia Zbiórki.   
  6. Aktualny stan zgromadzonych środków jest widoczny na Serwisie i stronie/podstronie Projektu przez cały czas trwania Zbiórki. Wpłaty są rejestrowane w momencie potwierdzenia płatności Wspierającego od Przelewy24, a postęp Zbiórki jest na bieżąco aktualizowany przez Serwis. 
  7. Rodzaj prowadzenia zbiórki na Projekty misyjne w Serwisie odbywa się w popularnym modelu crowdfundingu „bierzesz ile zbierzesz” (ang. „flexible funding”), co oznacza, że Projektodawca może otrzymać  wszystkie zgromadzone środki zebrane podczas prowadzenia zbiórki. 
  8. W przypadku zebrania mniejszej kwoty niż planowany cel 100%, Projektodawca przedstawi informację w przeciągu 30 dni od terminu zakończenia zbiórki czy i w jaki sposób planuje zrealizować Projekt. Taką informację Projektodawca powinien umieścić w Serwisie na podstronie Projektu w zakładce „aktualizacje”. 
  9. W przypadku zebrania większej kwoty niż planowany cel 100%, Projektodawca przedstawi informację w przeciągu 30 dni od terminu zakończenia Zbiórki w jaki sposób planuje przeznaczyć dodatkowe środki finansowe powyżej celu 100% zebrane na realizację Projektu. Taką informację Projektodawca powinien umieścić w Serwisie na podstronie Projektu w zakładce „aktualizacje”. W przypadku zebrania nadwyżki środków powyżej 100% celu finansowego, Projektodawca może również zwrócić zebrane środki wspierającym Projekt.  
  10. W przypadku osiągnięcia przez Projektodawcę bardzo małego efektu pozyskania środków, np. na poziomie 5-10% zakładanego celu finansowego, Projektodawca może zwrócić zebrane środki wspierającym Projekt.  Zwrot środków dla Darczyńców odbywa się poprzez operatora płatności Przelewy24 (PayPro).
  11. W przypadku zebrania całej kwoty założonej dla Projektu (osiągnięcia 100% celu lub więcej) przed terminem zakończenia Zbiórki, to termin Zbiórki trwa dalej, aż do zakończenia określonego terminu prowadzenia Zbiórki w Serwisie.  
  12. W przypadku nieosiągnięcia 100% celu finansowego w określonym terminie jej trwania, Projektodawca może zwrócić się z prośbą do Serwisu o przedłużenie terminu jej trwania o dodatkowy termin. W uzasadnionych i wybranych przypadkach Serwis może rozważyć przedłużenie terminu prowadzeniu Zbiórki dla Projektu. 
  13. Podczas prowadzenia Zbiórki przez Projektodawcę, zbierane środki są przekazywane na bieżąco na dedykowane subkonto Projektodawcy u Operatora Płatności Przelewy24, rejestrowane przez Serwis, a następnie przekazywane na rachunek Projektodawcy, podany przy rejestracji, po potrąceniu prowizji i opłat należnych Operatorowi Serwisu oraz Operatora Płatności Przelewy24. 
  14. Serwis rejestruje wszystkie wpłaty od Wspierających, które są obsługiwane, potwierdzone i przekazane przez Operatora Płatności Przelewy24 (PayPro), ale nie przyjmuje, nie przekazuje ani nie przechowuje środków pieniężnych wpłacanych przez Wspierających w ramach prowadzenia Zbiórki, ani nie świadczy żadnych innych usług płatniczych. Wszystkie wpłaty dokonane przez Wspierających na wybrany Projekt trafiają na dedykowane subkonto Projektodawcy otwarte u Operatora Płatności Przelewy24, a następnie przekazywane są na bieżąco w trakcie prowadzenia i trwania Zbiórki na konto bankowe Projektodawcy, po dokonaniu pełnej aktywacji subkonta przez Projektodawcę. 
  15. W ramach prowadzonej zbiórki w Serwisie Operator Serwisu pobiera prowizję w wysokości 4,7%. Prowizja operatora płatności Przelewy24 (PayPro) wynosi 1,3% dla obsługi przelewów internetowych i płatności Blikiem. Środki finansowe przekazywane z subkonta Projektodawcy na Przelewy24 na konto bankowe Projektodawcy są już pomniejszone o wymienione prowizje.
  16. Projektodawca nie może przyjmować wpłat poza Serwisem (dokonywanych w jakiejkolwiek formie) bez uwzględnienia niniejszego Regulaminu Serwisu, w związku z prowadzeniem Zbiórki w Serwisie na określony Projekt z pominięciem zarejestrowania ich przez Operatora Serwisu w trakcie terminu prowadzenia Zbiórki przez Projektodawcę.
  17. W wyjątkowych sytuacjach Serwis może uwzględnić przyjęcie przez Projektodawcę środków pieniężnych dotyczących prowadzonej Zbiórki na realizację Projektu poza Serwisem. Jednak taka sytuacja wymaga konsultacji z Serwisem, pozyskania pisemnej akceptacji Operatora Serwisu, a także możliwej rejestracji takiej wpłaty w Serwisie na Projekt w trakcie terminu prowadzenia Zbiórki na Projekt lub w terminie 3 miesięcy od zakończenia Zbiórki na Projekt. 
  18. Projektodawca może zrezygnować z prowadzenia Zbiórki w okresie jej trwania z ważnych i udokumentowanych przyczyn. Projektodawca jest zobowiązany do poinformowania o powodach rezygnacji na podstronie Projektu w zakładce „Aktualizacje”, a także na własnym profilu fanpage na Facebooku.  W przypadku przerwania lub rezygnacji z prowadzenia Zbiórki Projektodawca zobowiązuje się zwrócić Wspierającym Użytkownikom wpłacone przez nich środki. Środki wpłacone przez Użytkowników są im zwracane w całości na konta bankowe, z których Wspierający dokonali wpłat. Pełne dane do wykonania zwrotu środków znajdują się na dedykowanym subkoncie Projektodawcy. Projektodawca w takim przypadku pokryje koszty obsługi zwrotu środków dla Operatora Płatności Przelewy24. 
  19. Projektodawca w okresie po zakończeniu Zbiórki może systematycznie informować społeczności Wspierających o postępach w realizacji projektu oraz o jego realizacji na podstronie Projektu w zakładce „Aktualizacje”.

                                                                   § 6 Wspieranie Projektu

  1. Użytkownik Serwisu może dokonać wpłaty na dowolny Projekt dostępny w Serwisie w czasie trwania Zbiórki. Wpłata środków odbywa się za pośrednictwem jednej z opcji wpłat udostępnionych przez Operatora, na zasadach określonych przez Operatora Płatności Przelewy24(PayPro).  Regulamin Operatora Płatności Przelewy24 jest dostępny na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin
  2. Aby dokonać wpłaty należy wybrać Projekt, następnie skorzystać z przycisku, „Wesprzyj projekt” na podstronie wybranego Projektu, wybrać „kwotę wsparcia”, a następnie wypełnić krótki formularz wpłaty, wraz z podaniem w formularzu „adresu” do wysłania nagrody przez Projektodawcę w ramach wsparcia Projektu. W celu dokonania wpłaty należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza, a następnie przejść na stronę Operatora Płatności Przelewy24 w celu dokonania i potwierdzenia płatności.  
  3. Informacja o dokonanej wpłacie (wsparciu Projektu) jest rejestrowana przez Serwis w czasie rzeczywistym, tuż po otrzymaniu potwierdzenia od Operatora Płatności Przelewy24. Płatność dokonana przez Wspierającego będzie także opublikowana w Serwisie z podaniem imienia i nazwiska/podmiotu lub jako „Anonimowy wspierający”, w zakładce „Wspierający” na podstronie wspartego Projektu. 
  4. Wpłaty na Projekt można dokonać anonimowo. Aby dokonać wpłaty anonimowo, należy zaznaczyć pole „Wpłata anonimowa”. W takim przypadku imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wpłacającego Użytkownika zostaną oznaczone jako „Anonimowy wspierający” na liście osób wpłacających na podstronie Projektu w sekcji „Wspierający”. Niemniej jednak wpisane dane osoby lub podmiotu wspierającej Projekt są dostępne dla Projektodawcy na subkoncie Projektodawcy na Przelewy24. 
  5. Środki wpłacane na wsparcie Projektu są przekazywane za pośrednictwem Operatora Płatności Przelewy24 są rejestrowane przez Serwis na bieżąco (po potwierdzeniu płatności przez Przelewy24) i zostają przekazywane Projektodawcy na dedykowane subkonto Projektodawcy, a wypłacane z dedykowanego subkonta na konto bankowe Projektodawcy (podane podczas rejestracji w Serwisie) po dokończeniu pełnej aktywacji subkonta przez Projektodawcę. 
  6. Jeżeli zbiórka w Serwisie zostanie rozpoczęta przez Projektodawcę, a subkonto na Przelewy24 nie będzie w pełni aktywowane przez Projektodawcę, to wpłacane środki przez Wspierających będą gromadzone na dedykowanym subkoncie do czasu dokończenia pełnej aktywacji, a Serwis na bieżąco będzie rejestrował dokonane wpłaty, potwierdzone przez Operatora Płatności Przelewy24. 
  7. W przypadku zmiany danych zarejestrowanego Użytkownika jest on zobowiązany powiadomić Operatora o zmianie kontaktując się za pośrednictwem danych wskazanych w zakładce „Kontakt” w Serwisie, lub za pośrednictwem dostępnego w tym samym miejscu formularza kontaktowego.

                                                                                     § 7 Newsletter

  1. Użytkownik Serwisu może zamówić newsletter Operatora. Newsletter obejmuje informacje o działalności Serwisu, w szczególności informacje o Projektach. Użytkownik zapisuje się do Newslettera podając swój adres e-mail w przeznaczonym do tego polu w Serwisie oraz klikając link potwierdzający przesłany na podany adres e-mail.
  2. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie, kontaktując się z Operatorem lub korzystając z funkcjonalności „wypisz” dostępnej w stopce Newslettera. 

                                                                        § 8 Prawa własności intelektualnej

  1. Wszelkie treści lub innego rodzaju materiały zamieszczane na stronach Serwisu oraz dotyczące danego Projektu są przedmiotem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należących do danego Projektodawcy lub wykorzystywanych przez danego Projektodawcę na podstawie odrębnych umów.
  2. Użytkownik nie może wykorzystywać treści lub innego rodzaju materiałów zamieszczane na stronach Serwisu w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Operatora Serwisu lub Projektodawcy, w zależności od tego, komu przysługują prawa własności intelektualnej do danej treści, grafiki lub innego rodzaju materiału.
  3. Użytkownik może wykorzystywać treści lub innego rodzaju materiały znajdujące się na stronach Serwisu bez uprzedniej zgody Operatora Serwisu lub danego Projektodawcy, w zależności od tego, komu przysługują prawa własności intelektualnej do danej treści, grafiki lub innego rodzaju materiału tylko i wyłącznie w celach inne, niż komercyjne, w szczególności w celach informacyjnych, udostępniania Zbiórki, celach promocyjnych czy też innych prawnie dopuszczalnych.

                                                                               § 9 Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane są przez Operatora Serwisu na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Polityce Prywatności, która została udostępniona pod adresem www.misjomat.org, w sposób umożliwiający jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych. 
  2. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Operatorowi jakichkolwiek danych osobowych.

                                                                                 § 10 Odpowiedzialność

  1. Operator Serwisu nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Projektodawcę z Użytkownikiem Wspierającym w zakresie wsparcia finansowego Projektu/Zbiórki. Wszelkie roszczenia, jakie mogą przysługiwać Użytkownikowi w następstwie udzielonego wsparcia, powinny być rozwiązywane pomiędzy Użytkownikiem Wspierającym a Projektodawcą. 
  2. Operator Serwisu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników z Serwisu lub Profilu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
  4. Zakazane i niedozwolone jest publikowanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, a także wszelkich innych działań niedozwolonych prawnie. 
  5. W przypadku roszczeń dotyczących naruszenia praw osób trzecich, w szczególności w zakresie własności intelektualnej, dóbr osobistych, danych osobowych, na skutek publikacji przez Projektodawcę Projektu i materiałów w Serwisie, pełną odpowiedzialność względem podmiotów, których prawa mogły zostać naruszone ponosi Projektodawca. Operator zastrzega możliwość usunięcia z Serwisu materiałów, co do których uzyskał wiarygodną informację, że mogą naruszać prawa osób trzecich lub wstrzymać Zbiórkę na określony/nieokreślony czas, do momentu wyjaśnienia sprawy. 
  6. Operator Serwisu dokonuje autoryzacji Projektodawcy i Projektu według przyjętych zasad i sposobu dokonywania autoryzacji, ale nie odpowiada za materiały dotyczące danego Projektu, w tym m.in. informacje, zamieszczonych przez Projektodawcę, w szczególności za prawdziwość, rzetelność lub kompletność tych informacji. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest tylko i wyłącznie Projektodawca
  7. Operator Serwisu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wzięcia udziału przez Użytkownika Wspierającego w Projekcie realizowanym przez Projektodawcę za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za utracone korzyści lub nieosiągnięcie zamierzonych celów, korzyści lub innego rodzaju benefitów.
  8. Operator Serwisu nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Projektodawcę zobowiązania wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Projektodawcą a Wspierającym lub Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności realizacji celu Projektu. 
  9. Zarejestrowany Użytkownik i Projektodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Profilu osobom trzecim oraz za nie zachowanie w tajemnicy danych logowania do Profilu.
  10. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
  11. Operator Serwisu nie odpowiada za działania podmiotów trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, za ewentualne szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika czy też jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności na skutek ataków lub przeniknięcia wirusów komputerowych do systemu Użytkownika.
  12. Operator Serwisu dokłada starań, aby Serwis był dostępny dla Użytkowników w sposób ciągły, w tym planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla użytkowników. Operator nie wyklucza jednak możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu lub jego wybranych funkcjonalności w przypadku awarii, konieczności konserwacji lub wymiany sprzętu lub innych okoliczności, których wystąpienie jest trudne do przewidzenia.
  13. Operator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Użytkownika lub Projektodawcy, w tym prowadzenia Zbiórki, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika lub Projektodawcę obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

                                                                          § 11 Postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.
  2. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać co najmniej następujące informacje: a)dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika; b) dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.
  3. Reklamację należy składać mailowo na adres: misjomat@misjomat.org  lub pisemnie na adres Fundacja Misyjna Na Krańce Świata, Skwer. Kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.
  4. Operator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, o czym Operator Serwisu zobowiązany jest powiadomić Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

                                                                       § 12 Czas trwania umowy i wypowiedzenie

  1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony w momencie dokonania przez Operatora Serwisu autoryzacji Projektodawcy. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Projektodawcę, w czasie trwania Zbiórki (tylko poważne i udokumentowane sytuacje) lub w przypadku, gdy Projekt nie został rozliczony, Umowa zostaje rozwiązana w momencie rozliczenia Zbiórki lub realizacji Projektu.

                                                                             § 13 Zmiana regulaminu

  1. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:   
  • Konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, orzeczeń, interpretacji, wyroków, nakazów, zakazów uprawnionych władz publicznych, 
  • Zmiana (w tym dodanie) funkcjonalności Serwisu, 
  • Zmiana oferty warunków lub oferty Serwisu,
  • Zmiana warunków technicznych funkcjonowania Serwisu,
  • Zmiana danych Operatora,
  • Przeciwdziałanie nadużyciom,

Konieczność naprawienia błędów pisarskich lub sprostowanie sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.misjomat.org. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie  opublikowana  w Serwisie www.misjomat.org oraz zostanie przesłana zarejestrowanym Użytkownikom i Projektodawcom na adresy e-mail wskazane przy zalogowaniu bądź rejestracji. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Użytkownika, który nie wypowie umowy przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. 

                                                                             § 14 Postanowienia końcowe

  1. Materiały zamieszczone na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Żaden z zapisów udostępnianych na stronach Serwisu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, prawnej jak również podatkowej.
  2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych przez Użytkowników Wspierających w odniesieniu do Projektu/Zbiórki i Projektodawcy. 
  3. Użytkownicy Wspierający powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte na stronach Projektu/Zbiórki przed dokonaniem wpłaty na Projekt. 
  4. Prawem właściwym jest prawo polskie w tym w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem, a Użytkownikami i Projektodawcami rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Warszawie, tj. sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu.

Misjomat.org

Doradzamy, jak przeprowadzić zbiórkę na misje
Doradzamy, jak przeprowadzić zbiórkę na misje
Działamy misyjne na cały świat
Działamy misyjne na cały świat
Bezpieczeństwo transakcji zapewnia Przelewy24
Bezpieczeństwo transakcji zapewnia Przelewy24

Regulamin

Wspieraj dzieła misyjne

Sprawdź

Regulamin

Prześlij projekt do konsultacji

Prześlij